CTARAF
SET 28 กุมภาพันธ์ 2563 16:39
5.35 THB
-0.10 (-1.83%)
NAV 31 ธันวาคม 2562
6.3894 THB
0.01 (0.16%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
0.0835
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนข้อมูลโครงการ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข่าวสารล่าสุด

28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 39 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน CTARAF

อ่านต่อ
28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งกำหนดการลดทุนครั้งที่ 11 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน CTARAF

อ่านต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม