การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of the Unitholders of CTARAF (Adjourned Meeting) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญประจำปีของกองทุนรวม CTARAFประจำปี 2565 (ครั้งที่เลื่อนมา) ดาวน์โหลด
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of the Unitholders of Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund (CTARAF) via electronic means (Adjourned meeting) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่เลื่อนมา) ดาวน์โหลด
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of the Unitholders of Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund (CTARAF) via electronic means ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด