CTARAF
SET 20 กุมภาพันธ์ 2563 16:38
5.55 THB
-0.05 (-0.89%)
NAV 31 ธันวาคม 2562
6.3894 THB
0.01 (0.16%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
0.0835
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาส 3/2562

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนข้อมูลโครงการ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข่าวสารล่าสุด

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
31 มกราคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
16 มกราคม 2563

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CTARAF

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม