ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 81,093,500 25.3417%
2 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,607,300 2.6898%
3 น.ส.ศิริธิดา ชัยวิสุทธางกูร 7,360,700 2.3002%
4 นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา 2,727,500 0.8523%
5 นายสันติ ศันสนียเกียรติ 2,499,000 0.7809%
6 นายสนิทพงศ์ ภัทรศุกล 2,222,200 0.6944%
7 MR.HSIEH HUNG-YU 2,200,000 0.6875%
8 นางอภิญญา กิจรุ่งเรืองไพศาล 1,657,900 0.5181%
9 นายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์ 1,587,400 0.4961%
10 น.ส.อัสนีย์ คงศักดินาสาร 1,400,000 0.4375%