ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 9 ลำดับแรก ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 81,093,500 25.34%
2 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,607,300 2.69%
3 น.ส.ศิริธิดา ชัยวิสุทธางกูร 7,723,200 2.41%
4 นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา 2,722,500 0.85%
5 นายสันติ ศันสนียเกียรติ 2,499,000 0.78%
6 นายสนิทพงศ์ ภัทรศุกล 2,222,200 0.69%
7 MR.HSIEH HUNG-YU 2,200,000 0.69%
8 นางอภิญญา กิจรุ่งเรืองไพศาล 1,839,500 0.57%
9 นายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์ 1,587,400 0.50%