ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 81,093,500 25.3417%
2 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,269,000 1.9591%
3 นายสันติ ศันสนียเกียรติ 2,499,000 0.7809%
4 MR.HSIEH HUNG-YU 2,200,000 0.6875%
5 นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล 1,640,200 0.5126%
6 นายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์ 1,528,100 0.4775%
7 นางวรรณลี ฉั่วศิริพัฒนา 1,500,000 0.4688%
8 นายสุชาติ โชคพิพัฒน์กุล 1,471,300 0.4598%
9 น.ส. อัสนีย์ คงศักดินาสาร 1,400,000 0.4375%
10 นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา 1,396,900 0.4365%