ข้อมูลกองทุน

ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา (Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund)
ชื่อย่อ CTARAF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียน 3,200 ล้านบาท (สามพันสองร้อยล้านบาท) ณ วันจดทะเบียนกองทุน
อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่าช่วง บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารโรงแรม บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)