ข้อมูลกองทุน

ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา (Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund)
ชื่อย่อ CTARAF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียน 3,020,095,999.98 บาท
อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่าช่วง บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารโรงแรม บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)