ห้องข่าว

05 ตุลาคม 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CTARAF

อ่านต่อ
05 ตุลาคม 2564

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม CTARAF ครั้งที่ 17

อ่านต่อ
17 กันยายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564.

อ่านต่อ
15 กันยายน 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน CTARAF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
27 สิงหาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 264

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2564

แจ้งกำหนดการลดทุนครั้งที่ 17 จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 45 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน CTARAF

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
29 กรกฎาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564.

อ่านต่อ
22 กรกฎาคม 2564

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม CTARAF

อ่านต่อ
06 กรกฎาคม 2564

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CTARAF

อ่านต่อ
06 กรกฎาคม 2564

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม CTARAF ครั้งที่ 16

อ่านต่อ
21 มิถุนายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
16 มิถุนายน 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน CTARAF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ