ห้องข่าว

16 กันยายน 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565.

อ่านต่อ
14 กันยายน 2565

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน CTARAF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2565

แจ้งงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทุน CTARAF

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2565

แจ้งกำหนดการลดทุนครั้งที่ 21 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน CTARAF

อ่านต่อ
23 สิงหาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2565.

อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
08 สิงหาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ
08 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

อ่านต่อ
08 สิงหาคม 2565

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
12 กรกฎาคม 2565

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CTARAF

อ่านต่อ
11 กรกฎาคม 2565

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ครั้งที่ 20

อ่านต่อ
20 มิถุนายน 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ
16 มิถุนายน 2565

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน CTARAF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
14 มิถุนายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ประจำปี 2565 (ครั้งที่เลื่อนมา) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

อ่านต่อ
07 มิถุนายน 2565

แจ้งเตือนวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) (ครั้งใหม่) ประจำปี 2565

อ่านต่อ