ห้องข่าว

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
31 มกราคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
16 มกราคม 2563

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CTARAF

อ่านต่อ
15 มกราคม 2563

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา ครั้งที่ 10

อ่านต่อ
27 ธันวาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
17 ธันวาคม 2562

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน CTARAF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
22 พฤศจิกายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
19 พฤศจิกายน 2562

แจ้งกำหนดการลดทุนครั้งที่ 10 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน CTARAF

อ่านต่อ
19 พฤศจิกายน 2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 38 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน CTARAF

อ่านต่อ
15 พฤศจิกายน 2562

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

อ่านต่อ
07 ตุลาคม 2562

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CTARAF

อ่านต่อ